ਢਢਾ ਢਿਗ ਢੂਢਹਿ ਕਤ ਆਨਾ ॥
ਢੂਢਤ ਹੀ ਢਹਿ ਗਏ ਪਰਾਨਾ ॥
ਚੜਿ ਸੁਮੇਰਿ ਢੂਢਿ ਜਬ ਆਵਾ ॥
ਜਿਹ ਗੜੁ ਗੜਿਓ ਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਪਾਵਾ ॥੨੦॥

Sahib Singh
ਢਿਗ = ਨੇੜੇ (ਹੀ) ।
ਕਤ ਆਨਾ = ਕਿਥੇ, ਹੋਰ ਥਾਂ ?
ਢਹਿ ਗਏ = ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ।
ਪਰਾਨਾ = ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿੰਦ ।
ਚੜਿ = ਚੜ੍ਹ ਕੇ ।
ਸੁਮੇਰਿ = ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ।
ਢੂਢਿ = ਢੂੰਡ ਕੇ ।
ਆਵਾ = ਆ ਗਿਆ ।
ਜਿਹ = ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ।
ਗੜੁ = (ਸਰੀਰ ਰੂਪ) ਕਿਲ੍ਹਾ ।
ਗੜਿਓ = ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਸੁ = ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ।
ਗੜ ਮਹਿ = (ਸਰੀਰ ਰੂਪ) ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ।
ਪਾਵਾ = ਲੱਭ ਲਿਆ ।੨੦ ।
    
Sahib Singh
(ਹੇ ਭਾਈ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ) ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ (ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ) ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈਂ ?
(ਬਾਹਰ) ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ।
ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉਤੇ (ਭੀ) ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਥੇ) ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ (ਸਰੀਰ ਰੂਪ) ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ-ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।੨੦ ।

ਨੋਟ: ‘ਸੁਮੇਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ’ ।
Follow us on Twitter Facebook Tumblr Reddit Instagram Youtube